Menu
RSS
A+ A A-

งานส่งเสริมวิชาการ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวเฉลย  ทองคำ ชื่อ :  นางสาวเฉลย ทองคำ
Name :  Miss Chaley Thongkum
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-893002
งานที่รับบริการ :

 งานรับสมัครนักศึกษา
 งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
 งานบริการเคาท์เตอร์
 งานทุนอุดหนุนการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน :  1.งานรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready