Menu
RSS

 

A+ A A-
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

31 มีนาคม, 2563

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปร...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ Exit Exam System (ฉบับที่ 1)

31 มีนาคม, 2563

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ Exit Exam…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาค...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา

30 มีนาคม, 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 1) ระดับบ…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในร...

แนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

26 มีนาคม, 2563

แนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง แนวปฏิ...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม)

26 มีนาคม, 2563

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรา...

เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การจัดการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนแบบปกติ

การจบการศึกษา

การพ้นสภาพการศึกษา

การลาพักการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready