Menu
A+ A A-
ตารางสอน ย้อนหลัง 3 ปี

13 มิถุนายน, 2560

ตารางสอน ย้อนหลัง 3 ปี

ตารางสอน ย้อนหลัง 3 ปี 1/25572/25571/25582/25581/25592/2559

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2560

07 มิถุนายน, 2560

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน แล...

ลงทะเบียน 1/2560 ภาคนอกเวลา

31 พฤษภาคม, 2560

ลงทะเบียน 1/2560 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน แล...

ประกาศรายชื่อ ภาคนอกเวลา 2560

23 พฤษภาคม, 2560

ประกาศรายชื่อ ภาคนอกเวลา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2560  

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560

17 พฤษภาคม, 2560

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษ…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนกา...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136, 1141
โทรสาร 0-3249-3279