Menu
RSS

A+ A A-
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก เพิ่มเติม (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

09 มีนาคม, 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

09 มีนาคม, 2566

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ปร...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาให้กับประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน

03 มีนาคม, 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาให้กับประธา…

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน...

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก

01 มีนาคม, 2566

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 …

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลั...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

28 กุมภาพันธ์, 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้...

ช่องทางการติดต่อผู้สอน

การจัดการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนแบบปกติ

การจบการศึกษา

การพ้นสภาพการศึกษา

การลาพักการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready