Menu
RSS
A+ A A-
การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ Exit Exam System

09 เมษายน, 2564

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ Exit Exam…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาค...

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

09 เมษายน, 2564

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของน…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและ...

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

05 เมษายน, 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี แล…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ Exit Exam System

19 มีนาคม, 2564

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ Exit Exam…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ประจำภาค...

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)

06 มีนาคม, 2564

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มี…

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่ม...

ช่องทางการติดต่อผู้สอน

การจัดการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนแบบปกติ

การจบการศึกษา

การพ้นสภาพการศึกษา

การลาพักการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready