Menu
A+ A A-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและทุนชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2560

23 กันยายน, 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและทุนชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึก...

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ

20 กันยายน, 2560

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษ...

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์

20 กันยายน, 2560

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษ...

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 กันยายน, 2560

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษ...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

01 กันยายน, 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติประ...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready