Menu
RSS
A+ A A-
ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป (36)

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

 ---------------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา” ซึ่งบัดนี้ การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เสร็จสิ้น    ลงแล้ว และมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม จำนวน 8 ราย ซึ่งไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย  การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

การติดตามสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การติดตามสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566   

 ---------------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา” ซึ่งบัดนี้ การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 ราย ซึ่งไม่ รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การติดตามสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศทั้ง 8 ราย ติดต่อกลับมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0-3270-8607ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 หากครบระยะเวลาตามกำหนด และนักศึกษายังไม่ได้ติดต่อกลับมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2566

 ---------------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา” ซึ่งบัดนี้ การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

------------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญยากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

 

Read more...

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ประจำปีการศึกษา 2564   

 -----------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.2 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่มีผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16  ที่ 18 และที่ 20 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียนเป็น “I” ไม่ต้องนำมาคิด ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน” นั้น  ซึ่งบัดนี้การจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  และมีนักศึกษาซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ของการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.2 จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศทั้ง 6 ราย เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

------------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ อว 0634.41/ว 348 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และตามมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้ปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2565วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ดังนี้

 

Read more...

อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

------------------------------

เพื่อให้การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 25.4 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

แผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ได้เห็นชอบกำหนดการส่งผลการศึกษาและอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 แล้วนั้น กอปรกับในระหว่างวันที่ 9 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ได้มี (ร่าง) กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ซึ่งมีการรับสมัครตำแหน่งครูด้วยนั้น

ในการนี้เพื่อให้การอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทันตามกำหนดการสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอส่งรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มาพร้อมกันนี้   เพื่อให้ทางคณะได้วางแผนดำเนินการ  ในการนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อแจ้งให้นักศึกษารับทราบอีกทางหนึ่ง

ดาวน์โหลดปฏิทิน

Read more...

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตารางกำหนดวันเสียค่าปรับการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตารางกำหนดวันเสียค่าปรับ
การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ข้อ 9 (8) "ค่าปรับขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่า 6 เดือน จากวันที่มหาวิทยาลัยให้มารับ ฉบับละ 500 บาท และค่าปรับขอรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาเกินกว่า 6 เดือน จากวันที่มหาวิทยาลัยให้มารับ ฉบับละ 100 บาท"
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งกำหนดวันที่สำเร็จการศึกษา รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่นัดรับเอกสาร และวันที่เริ่มปรับ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จกาศึกษาตามรอบต่าง ๆ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

วันที่สำเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่นัดรับเอกสาร
วันที่เริ่มปรับ
ค่าปรับ
สถานที่รับเอกสาร
 17 พฤศจิกายน 2565   29 ธันวาคม 2565  1 กรกฎาคม 2566  ฉบับละ 100 บาท สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 31 ตุลาคม 2565  30 พฤศจิกายน 2565  1 มิถุนายน 2566
 15 กันยายน 2565  31 ตุลาคม 2565  1 พฤษภาคม 2566
 18 สิงหาคม 2565  30 กันยายน 2565  1 เมษายน 2566
 21 กรกฎาคม 2565  31 สิงหาคม 2565  1 มีนาคม 2566
 23 มิถุนายน 2565  31 กรกฎาคม 2565  1 กุมภาพันธ์ 2566
 26 พฤษภาคม 2565  30 มิถุนายน 2565  1 มกราคม 2566
 25 เมษายน 2565     31 พฤษภาคม 2565  1 ธันวาคม 2565
 24 มีนาคม 2565     30 เมษายน 2565  1 พฤศจิกายน 2565
 17 มีนาคม 2565     30 เมษายน 2565  1 พฤศจิกายน 2565
 9 มีนาคม 2565     30 เมษายน 2565  1 พฤศจิกายน 2565
 17 กุมภาพันธ์ 2565  31 มีนาคม 2565  1 ตุลาคม 2565
 20 มกราคม 2565    28 กุมภาพันธ์ 2565  1 กันยายน 2565 
 16 ธันวาคม 2564    31 มกรคม 2565  1 สิงหาคม 2565
 18 พฤศจิกายน 2564    30 ธันวาคม 2564  1 กรกฎาคม 2565
 14 ตุลาคม 2564    30 พฤศจิกายน 2564  1 มิถุนายน 2565
 16 กันยายน 2564    31 ตุลาคม 2564  1 พฤษภาคม 2565
 19 สิงหาคม 2564    30 กันยายน 2564  1 เมษายน 2565
 15 กรกฎาคม 2564   31 สิงหาคม 2564  1 มีนาคม 2565
 17 มิถุนายน 2564   31 กรกฎาคม 2564  1 กุมภาพันธ์ 2565
 20 พฤษภาคม 2564  30 มิถุนายน 2564  1 มกราคม 2565
 30 เมษายน 2564  31 พฤษภาคม 2564  1 ธันวาคม 2564
 22 เมษายน 2564  31 พฤษภาคม 2564  1 ธันวาคม 2564
 18 มีนาคม 2564    30 เมษายน 2564  1 พฤศจิกายน 2564
 25 กุมภาพันธ์ 2564  31 มีนาคม 2564  1 ตุลาคม 2564
 18 กุมภาพันธ์ 2564  31 มีนาคม 2564  1 ตุลาคม 2564
 15 กุมภาพันธ์ 2564    31 มีนาคม 2564  1 ตุลาคม 2564
 21 มกราคม 2564  28 กุมภาพันธ์ 2564  1 กันยายน 2564
 24 ธันวาคม 2563
 31 มกราคม 2564  1 สิงหาคม 2564
 25 พฤศจิกายน 2563
 30 ธันวาคม 2563  1 กรกฎาคม 2564
 22 ตุลาคม 2563
 30 พฤศจิกายน 2563  1 มิถุนายน 2564
 17 กันยายน 2563
 31 ตุลาคม 2563   1 พฤษภาคม 2564
 24 สิงหาคม 2563
 30 กันยายน 2563   1 เมษายน 2564 
 16 กรกฎาคม 2563
 31 สิงหาคม 2563   1 มีนาคม 2564
Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready