Menu
A+ A A-

ปรัชญา

คุณภาพการประสานงาน บริการอย่างเป็นมิตร สัมฤทธิ์ผลด้วยเทคโนโลยี

 
วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และบุคลากรมีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้รับบริการ

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมุ่งสู่ความเป็นสากล
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการดำเนินการ และผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด
3. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน  พัฒนาบุคลิกภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  และส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยสถาบัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (บุคลากรมีค่านิยมเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย)

P : ทำงานเชิงรุก (Proactive)
B : สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม (Benefit)
R : สำนึกนำความรับผิดชอบ (Responsibility)
U : กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว (Unity)


อัตลักษณ์

“เรียนรู้  สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร ”

 
เอกลักษณ์
“พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นสากล  ประสานงานเครือข่าย   ขับเคลื่อนบริการด้วยเทคโนโลยี”
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตรงกับความต้องการของชุมชน และมีความเป็นสากล
2. เพื่อให้งานบริการมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้มีระบบการให้บริการงานทะเบียนและงานประมวลผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถนำมาใช้การปฏิบัติงาน
5. เพื่อให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิจัยพัฒนาองค์กร
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต และพัฒนาหลักสูตร
5. การวิจัยเพื่อพัฒนางาน

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready