Menu
RSS
A+ A A-

ปรัชญา

สนับสนุนการจัดการศึกษา บริการอย่างเสมอภาคและเป็นมิตร สัมฤทธิ์ผลด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

 
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนําในงานวิชาการและสนับสนุนงานบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลแห่งการสร้างสรรค์เชิงรุก ภายในปี 2570

 

พันธกิจ

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต
2. ให้บริการในงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ!เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุก
4. พัฒนางานด้วยกระบวนการวิเคราะห์งานและการวิจัย 

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (บุคลากรมีค่านิยมเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย)

P : ทำงานเชิงรุก (Proactive)
B : สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม (Benefit)
R : สำนึกนำความรับผิดชอบ (Responsibility)
U : กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว (Unity)


อัตลักษณ์

“มุ่งมั่น ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจผู้รับบริการ”

 
เอกลักษณ์
“พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นสากล  ประสานงานเครือข่าย   ขับเคลื่อนบริการด้วยเทคโนโลยี”
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตรงกับความต้องการของชุมชน และมีความเป็นสากล
2. เพื่อให้งานบริการมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้มีระบบการให้บริการงานทะเบียนและงานประมวลผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถนำมาใช้การปฏิบัติงาน
5. เพื่อให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิจัยพัฒนาองค์กร
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
2. บริการงานวิชาการด้วยระบบสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
3. พัฒนางานด้วยกระบวนการวิเคราะห์งานและการวิจัย
4. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready