Menu
RSS
A+ A A-
รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา (275)

รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test)
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 2

-----------------------------------------------------

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement test) ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม ได้แก่ นางสาวอัญชิสา ฉลาดเลิศ รหัสนักศึกษา 674148121 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้สอบผ่านตามรายชื่อดังกล่าว ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา 1550100 ภาษาอังกฤษระดับ A2

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test)
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

-----------------------------------------------------

                     ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลผลคะแนนการสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement test) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามรายชื่อในเอกสารแนบ 1 โดยผู้สอบผ่านตามรายชื่อในเอกสารแนบ 1 ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา 1550100 ภาษาอังกฤษระดับ A2

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

------------------------------

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ดังรายชื่อในเอกสารแนบท้าย 1 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่ https/reg.pbru.ac.th ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น เมนู คู่มือการใช้งานหัวข้อที่ 2.4.3 ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว (หน้า 22-24) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ  โครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ ปีการศึกษา 2567

-------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2566 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 เข้ารับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามกำหนดการในเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

 

หลักฐานการรายงานตัวประกอบด้วย

1. ใบรายงานตัวที่กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง  ระบุวันที่                                 จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกับกับพร้อมระบุวันที่ลงชื่อ    จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา และมีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 2 ด้าน        จำนวน 2 ชุด
5. ภาพถ่ายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว                             จำนวน 2 รูป

 

หมายเหตุ ให้ผู้รายงานตัวทุกคนเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อส่งเป็นหลักฐานการรายงานตัวต้นฉบับให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สามารถติดตามได้ที่ https://reg.pbru.ac.th

 

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (Pre-test)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

----------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  บัดนี้ มีผู้สมัครและชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามกำหนดการในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 1 เข้าสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยศึกษารายละเอียดการสอบได้ที่เอกสารแนบหมายเลข 2

ดาวน์โหลดประกาศ

หมายเหตุ นักศึกษาที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลังจากวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ให้นำหลักฐานการชำระเงินเพื่อขอเข้าสอบได้ที่ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ในวันที 21 มิถุนายน 2567 ในเวลา 7.30 – 9.00 น.

 

แนวปฏิบัติในการสอบ

1)  ผู้เข้าสอบใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2)  เตรียมบัตรที่แสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวบัตรประชาชน
3)  เตรียมยางลบ ดินสอดำ 2B
4)  ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบถึงจะเข้าสอบได้ แต่ถ้ามาถึงห้องสอบเกินกว่า 30 นาทีแล้วนับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นสอบ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เว้นแต่คณะจะมีประกาศกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
5)  เมื่อเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
6)  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
7)  ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในขณะที่อยู่ในห้องสอบ

 

Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

----------------------------

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถศึกษารายละเอียดจากกำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเข้าไปสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 ประจำปีการศึกษา 2567

--------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นมา บัดนี้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบ 1 ตามกำหนดการในเอกสารแนบ 2 โดยเตรียมความพร้อมดังนี้

1.ผู้เข้ารายงานตัวต้องแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ http://reg.pbru.ac.th ให้เรียบร้อย

2.นำเอกสารต้นฉบับที่แนบในระบบประกอบด้วย
        1)ใบประจำตัวฉบับเดียวกับที่แนบในระบบ
        2)บัตรประชาชน หรือบัตรที่แสดงตัวตน   ฉบับจริง
        3)ใบแสดงวุฒิการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ฉบับจริง
        4)สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาทีระบุวันสำเร็จการศึกษาฉบับเดียวกันกับที่แนบในระบบ ขนาด A4 ถ่ายหน้าหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน  จำนวน 2 ฉบับ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

--------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) ลงงวันที่ 29 มีนาคม 2567  บัดนี้ มีผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ1 ดำเนินการแนบเอกสารเพื่อเตรียมพร้อมในการรายงานตัวได้ที่ http://reg.pbru.ac.th ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยศึกษาแนวปฏิบัติได้ตามเอกสารแนบ 2 และให้ผู้ที่แนบเอกสารเรียบร้อยแล้วเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ตามเอกสารแนบ 3

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

แจ้งกำหนดการ การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
 
ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ ต้องแนบเอกสารเตรียมรายงานตัวฯ (ในระบบออนไลน์) ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567
โดยแนบเอกสารเตรียมรายงานตัวในระบบและตรวจสอบผลการแนบเอกสาร ได้ที่ http://reg.pbru.ac.th
--------------
ศึกษาแนวปฏิบัติการแนบเอกสารเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ https://url.in.th/HGpJf
--------------
สอบถามเพิ่มเติม
หน่วยรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร.0 3289 3002
 
                    
Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

----------------------------------------------------

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถศึกษารายละเอียดจากกำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเข้าไปสมัครได้ที่  https://reg.pbru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready