Menu
RSS
A+ A A-
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (68)

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

--------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิซา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรติว TOEIC นอกเวลา โดยศูนย์พัฒนาภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรติว TOEIC นอกเวลา
โดยศูนย์พัฒนาภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

✨ON-SITE 20 ชั่วโมง ติวละเอียดด้วยวิทยากรที่มีคะแนนโทอิค 900++ พร้อมเทคนิคจัดเต็ม ‼️

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 (ON-SITE 20 ชั่วโมง)

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567 (รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://op.pbru.ac.th/lc/index.php/toeic-159/news/

 

Read more...

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้กับเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับดำแหน่งทางวิชาการของข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณาประเด็นข้อคำลามจากที่ประชุมสัมมนาดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบห้ผยแพร่ผลการพิจารณาให้สถาบันอุดมศึกษาทราบเป็นแนวทางในการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ดาวน์โหลด

Read more...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และมีจิตบริการต่อผู้ที่เข้ารับบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
         เพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีนโยบายการงดให้ ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของสำนัก งดให้ – งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อ ในการดำเนินงานและทุกเทศกาลสำคัญ เพื่อหลีกเลียงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังเป็นการต่อต้าน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read more...

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

--------------------------

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดรายละเอียดการรับรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

-----------------------------

เพื่อให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม- คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปตามระเบียบราชการเกิดความโปร่งใส และป้องกันการสูญหาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และหมวด 13 มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 207 - 211 จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการยืม - คืนพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

ดาวน์โหลด

Read more...

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และมีจิตบริการต่อผู้ที่เข้ารับบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          เพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีนโยบายการงดให้  ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งดให้ – งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อ ในการดำเนินงานและทุกเทศกาลสำคัญ เพื่อหลีกเลียงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังเป็นการต่อต้าน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read more...

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดคู่มือ

Read more...

เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

------------------------

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดนโยบาย และมาตรการในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไว้ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาให้กับประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน

         

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับคณะในส่วน Back Office”ให้กับประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. และวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 17126) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน สามารถใช้ระบบรับสมัครในส่วน Back Office ได้

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready