Menu
RSS
A+ A A-

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา

(รักษาการ)หัวหน้าสำนักงาน

นางปิ่นทอง อมรจุติ

งานบริหารทั่วไป

นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี  นางสาวไพลิน ฤทธิเดช  นางสาววนิดา แตงเงิน

งานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส  นางรัชนก เรืองอร่าม  ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ บุตตะพันธ์

งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวเฉลย ทองคำ  นางศิริวรรณ ปราชญ์ประยูร  นางสาวมัทนา ไทยสงฆ์

งานบัณฑิตศึกษา

นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready