×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-
ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป (36)

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

*** หลักฐาน/อุปกรณ์ที่ในการใช้เข้าสอบ ***

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ปากกา

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

 

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าสอบให้ตรงเวลา

Read more...

โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2558

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษา “โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู”ปีการศึกษา 1/2558
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สมัครได้ตั้งแต่ 3 -30 มิถุนายน 2558เวลา 09.00-15.00 น.
(ค่าสมัคร 500 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://goo.gl/2MeCAK
หรือ
http://edu.pbru.ac.th/

 

Read more...

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

Read more...

รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราภชัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

---------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันที่ตรงกับการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติในช่วงเวลา 8.30 - 12.30 น. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวและจัดทำประกาศกำหนดการใหม่ ดังนี้

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมข้าราชการและบุคลากร งดการเรียนการสอน
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 12.30 - 16.30 น. ชดเชยตารางเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดตามประกาศแนบนี้

Read more...

ประกาศ การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

----------------------------------

ตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการสอบและค่าธรรมเนียมในการสอบวิชาพื้นฐาน พ.ศ.2543 ข้อ 5 กำหนดว่านักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้นั้น จะต้องผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนดและสอบผ่านวิชาพื้นฐานอย่างน้อย 3 รายวิชา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 7 แห่งระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read more...

ผลการทดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดให้นักศึกษาสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่สองเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการสำเร็จการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จัดทดสอบภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่  ด้านคำศัพท์ จำนวน 25 ข้อ ด้านบทสนทนา จำนวน 25 ข้อ ด้านไวยากรณ์ จำนวน 25 ข้อ และด้านการอ่าน จำนวน 25 ข้อ  รวมทั้งหมด 100 ข้อ รวม 100 คะแนน  ทดสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ณ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการสอบดังนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready