Menu
RSS
A+ A A-

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ประจำปีการศึกษา 2564   

 -----------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.2 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่มีผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16  ที่ 18 และที่ 20 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียนเป็น “I” ไม่ต้องนำมาคิด ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน” นั้น  ซึ่งบัดนี้การจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  และมีนักศึกษาซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ของการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.2 จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศทั้ง 6 ราย เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันพุธ, 20 กรกฎาคม 2565 04:12

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready