Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตารางกำหนดวันเสียค่าปรับการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตารางกำหนดวันเสียค่าปรับ
การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (8) "ค่าปรับขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่า 3 เดือน จากวันที่มหาวิทยาลัยให้มารับ ฉบับละ 500 บาท และค่าปรับขอรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาเกินกว่า 6 เดือน จากวันที่มหาวิทยาลัยให้มารับ ฉบับละ 100 บาท"
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งกำหนดวันที่สำเร็จการศึกษา รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่นัดรับเอกสาร และวันที่เริ่มปรับ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จกาศึกษาตามรอบต่าง ๆ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

วันที่สำเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่นัดรับเอกสาร
วันที่เริ่มปรับ
ค่าปรับ
สถานที่รับเอกสาร
 24 ธันวาคม 2563
 31 มกราคม 2564  1 สิงหาคม 2564
ฉบับละ 100 บาท

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 25 พฤศจิกายน 2563
 30 ธันวาคม 2563  1 กรกฎาคม 2564
 22 ตุลาคม 2563
 30 พฤศจิกายน 2563  1 มิถุนายน 2564
 17 กันยายน 2563
 31 ตุลาคม 2563   1 พฤษภาคม 2564
 24 สิงหาคม 2563
 30 กันยายน 2563   1 เมษายน 2564 
 16 กรกฎาคม 2563
 31 สิงหาคม 2563   1 มีนาคม 2564
Last modified onวันอังคาร, 19 มกราคม 2564 04:52
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready