Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี
และโควความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

--------------------------------

ตามที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังปรากฎในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น แต่ด้วยมีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ที่ 011/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3 จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ยกเลิกรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

----------------------------------------

ตามที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังปรากฎในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น แต่เนื่องด้วยมีผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3 ให้ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทเรียนดี จำนวน 1 ราย

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตรอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตรอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 บัดนี้ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2565 และประมวลผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566  รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ดังรายชื่อในเอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://reg.pbru.ac.th ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น เมนู คู่มือการใช้งาน หัวข้อที่ 2.4.3 ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว (หน้า 22-24) 

อนึ่งผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ติดตามกำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ https://reg.pbru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือนธันวาคม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2566
(ประจำเดือนธันวาคม)

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 บัดนี้ ได้มีผู้เข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ดังรายชื่อในเอกสารแนบ

                อนึ่ง รายชื่อตามเอกสารแนบเป็นรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่ https://reg.pbru.ac.th ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น เมนู คู่มือการใช้งาน หัวข้อที่ 2.4.3 ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว (หน้า 22-24) หากผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบดำเนินการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยสามารถชำระเงินยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาติดตามกำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ https://reg.pbru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 3.3 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ ขอผู้มีชื่อตามเอกสารแนบเข้ารับการสัมภาษณ์ใน  วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยให้ผู้มีประกาศรายชื่อเข้ารับรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 9.00 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 16.00 น. ตามสถานที่ในเอกสารแนบ

อนึ่ง ในกรณีสาขาวิชามีการสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น ผู้ที่รับการสัมภาษณ์ไปแล้วไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์ในวันดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมกันในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ”

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ”

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้งถาม – ตอบ ประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ 2565 เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คลังหน่วยกิต และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนำการบรรยายชี้แจงโดย ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธาน กมอ. ร่วมกับ ศ.กิตติคุณสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รศ.บัณฑิต ทิพากร และ รศ.บวร ปภัสราทร

การประชุมชี้แจงจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 -16:30 น.


ช่วงเช้า


ช่วงบ่าย

 

 

Read more...

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการส่งเอกสาร PBRU QF

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการส่งเอกสาร PBRU QF ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำ QR code เพือให้อาจารย์/ประธานสาขา/เจ้าหน้าที่คณะ สามารถเข้าไปตรวจสอบการส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง

Read more...

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565  มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน https://reg.pbru.ac.th/register

Read more...

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565  มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน https://reg.pbru.ac.th/register

Read more...

กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาเก่า) และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาเก่า)
และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66)

------------------------------

เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศกำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาเก่า และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
โทร 032-708693

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready