Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบ 3

------------------------------------------------------

ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส่งรายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 3 บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดาเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ขอให้มีที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบเข้ารายงานตัวเวลา 8.30 – 9.30 น.และเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.30 น. (สถานที่รายงานตัวและสถานที่คัดเลือกตามประกาศแนบท้าย)

อ่านประกาศ

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready