Menu
RSS
A+ A A-

ขยายเวลาการรับสมัครรอบที่ 3 และรอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) และ รอบที่ 4 admissions
ประจำปีการศึกษา 2561

-----------------------------

ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแจ้งผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรอบที่ 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 และรอบ 4 เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กำหนดการอื่นสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ในรอบดังกล่าวดำเนินการตามวันและเวลาตามเอกสารแนบท้ายประกาศหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://app.cupt.net

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านประกาศเพิ่มเติม

Last modified onวันพฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2561 03:24
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready