Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก เพิ่มเติม (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก เพิ่มเติม (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)   

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กำหนดมีการสอบคัดเลือกในอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก  ดังเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบเข้าสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. สามารถตรวจสอบห้องสอบได้ที่เอกสารแนบ 1  และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ คณะต้นสังกัดที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดการสอบตามเอกสาร 2

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
รอบสอบคัดเลือก 

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ภายหลังมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสมัครเพิ่มเติม เพื่อเป็นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก จึงขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มีนาคม 2566 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 9 มีนาคม 2566 สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศ

 

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

------------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญยากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาให้กับประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน

         

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับคณะในส่วน Back Office”ให้กับประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. และวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 17126) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน สามารถใช้ระบบรับสมัครในส่วน Back Office ได้

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready