Menu
RSS
A+ A A-

กำหนดการสอนชดเชย 2-2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีการประชุมข้าราชการ อาจารย์ และบุุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
และฟังบรรยาย ตามความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแจ้งวันสอนชดเชย เป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready