Menu
RSS
A+ A A-
รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา (139)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ปี 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

Read more...

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 11 - 29 กรกฎาคม 2559

กำหนดการโดยสรุป รายละเอียดอื่นๆ =>> ดาวน์โหลดกำหนด

11 - 15 ก.ค. 59    พิธีเปิดและกิจกรรมส่วนกลางจากกองพัฒนานักศึกษา

21 - 22 ก.ค. 59     กิจกรรมจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

25 - 29 ก.ค. 59     กิจกรรมของแต่ละคณะที่จัดให้นักศึกษาใหม่

Read more...

เรียกตัวสำรอง ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทแสดงความจำนง) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทแสดงความจำนง)
ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready