Menu
RSS
A+ A A-
รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา (155)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2)
ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2561 บัดนี้ ทปอ.ได้ส่งรายชื่อผู้
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1
และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 15 เมษายน
2561 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวันเวลาในเอกสารแนบหมายเลข 3
สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ไม่ทัน(รายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 2) และผู้ที่มีรายชื่อ
ขึ้นสำรองมีความประสงค์ยืนยันเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สาขาวิชา หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-493279

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio 1/2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และได้คัดเลือกไปเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 นั้น  มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ยืนยันสิทธิ์และรับรหัส Clearing Hourse ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 http://register1.pbru.ac.th/admission/

2. หลังจากรับรหัส Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิที่เว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php ภายในวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลังจาก Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 28 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบ portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio 1/2)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกดังเอกสารแนบ
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา
8.30 - 9.30 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เวลา 9.30 - 16.30 น. โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำประวัติ
พร้อมแฟ้มสะสมงานมายื่นต่อกรรมการคัดเลือก (สถานที่สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบ)

ดูรายชื่อและสถานที่คัดเลือก คลิก >>>>>>>>

หมายเหตุ : * ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถนำหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมายืนยันเพื่อรายงานตัวขอเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
* ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชาแล้วนั้น สามารถยืนยันสิทธิ์กับทาง ทปอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 หรือ มอบฉันทะให้คณะยืนยันสิทธิ์แทนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มีนาคม 2561
Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ภาคการศึกษาที่ 1/2561

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th

 

***หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน ไม่เปิดทำการเรียนการสอน

และขึ้นทะเบียนไว้เพื่อรายงานตัวในภาคการศึกษาที่ 2/2561***

 

 

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) เพิ่มเติม
ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio 1/1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และได้คัดเลือกไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นั้น  มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ยืนยันสิทธิ์และรับรหัส Clearing Hourse ระหว่างวันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2560 http://register1.pbru.ac.th/admission/

2. หลังจากรับรหัส Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิที่เว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php ภายในวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลังจาก Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

หมายเหตุ นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์ เบอร์ 0869014249 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

              1.นางสาวกมลฉัตร  บัวงาม       สาขาสาธารณสุขศาสตร์

              2.นางสาวศิริลักษณ์  วรรณทอง   สาขาสาธารณสุขศาสตร์

              3.นางสาวจิราวรรณ    ฉายาสกุลศิลป์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

 

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบ portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกดังเอกสารแนบ
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
8.30 - 9.00 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำประวัติ
พร้อมแฟ้มสะสมงานมายื่นต่อกรรมการคัดเลือก (สถานที่สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบ)

ดูรายชื่อและสถานที่คัดเลือก คลิก >>>>>>>>

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วไม่มีชื่อในประกาศ ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรสุขภาพและความงาม ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยผู้สมัครลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 26   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หมายเหตุ : 

1. ให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อข้างต้น ให้มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ตามประกาศ (แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา)

2. นำบัตรประชาชน พร้อมด้วย Portfolio รายละเอียดของแฟ้มสะสมงาน ดังนี้

1.หน้าปก
2.ประวัติส่วนตัว
3.ประวัติการศึกษา
4.รางวัลและผลงานที่ได้รับ
5.กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน
6.ผลงานตัวอย่าง
7.ความสามารถพิเศษต่าง ๆ (รูปถ่าย)
8.ภาคผนวก (เกียรติบัตร)

 

​3. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบชำระเงินแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และให้นำหลักฐานการชำระเงินมาในวันสอบสัมภาษณ์ โดยติดต่อคุณเจษฎาภรณ์ พะณะงาม โทรศัพท์ 086-9014249 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

- หลักเกณฑ์การคัดเลือก

คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  

- ตารางสอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- กำหนดการสอบสัมภาษณ์

เวลา  8.00 - 9.00 น.   ลงทะเบียนผู้สมัครสอบ

เวลา  9.00 - 9.30 น.   ทดสอบสุขภาพจิต

เวลา  9.30 - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://register2.pbru.ac.th/admis/index.jsp

 

***หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน ไม่เปิดทำการเรียนการสอน

และขึ้นทะเบียนไว้เพื่อรายงานตัวในภาคการศึกษาที่ 1/2561***

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready