Menu
RSS
A+ A A-
รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา (139)

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2560

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://register2.pbru.ac.th/admis/index.jsp

 

 

Read more...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

ประกาศเรียกตัวสำรองสายครูโควตาเรียนดี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาพิเศษ

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาเรียนดี ปี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (หลักสูตร 5 ปี)
ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (หลักสูตร 5 ปี)
ประจำปีการศึกษา 2560 

Read more...

ขยายเวลารับสมัคร คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready