Menu
RSS
A+ A A-

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ค.บ.) ปีการศึกษา 2558 Featured

ประกาศมหาวิทยาลัราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

  • - ประเภทเรียนดี(โควต้า)
  • - ประเภททั่วไป
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready