Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558 Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อที่แนบ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามห้องสอบ ดังนี้

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready