Menu
RSS
A+ A A-

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ ครูเพชรราชภัฏ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ ครูเพชรราชภัฏ 2
ประจำปีการศึกษา 2567

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นวันสิ้นสุดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  พลศึกษา การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย และสังคมศึกษา แต่เนื่องจากยังมีผู้สนใจมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแผนรับสมัครในบางสาขาวิชายังสามารถรับเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบครูเพชรราชภัฏ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1.การประถมศึกษา
2.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3.ภาษาไทย
4.สังคมศึกษา

ทั้งนี้หากมีสาขาวิชาใดมีผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกเต็มจำนวนตามแผนรับสมัครก่อนกำหนดการในประกาศ  มหาวิทยาลัยจะปิดการรับสมัครในสาขาดังกล่าวก่อนกำหนดการในประกาศ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp

 

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready