Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564

------------------------------------------------------

ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  กำหนดให้รายงานตัวออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ดำเนินการลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนเรียนและปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ได้ตามเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://mis.pbru.ac.th/register 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564 11:53
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready