Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2561

-------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่องรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา)  บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3

 

หมายเหตุ : 1. ในวันรายงานตัว หากสาขาใดที่มีผู้มารายงานตัวไม่ถึง 15 คน มหาวิทยาลัยจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ และจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในภาคการศึกษาที่ 2/2561
2. สาขาที่จำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้มารายงานตัวและเลือกสาขาใหม่

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561 09:44
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready