Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี
การศึกษา 2561 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาประชุมชี้แจงขั้นตอนการยืนยัน
สิทธิ์/รับรหัสการยืนยันสิทธิ์ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ตามกำหนดการในเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดประกาศ 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561 04:34
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready