Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ 2560 (เพิ่มเติม) Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (หลักสูตร 5 ปี)
ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 

Last modified onวันพุธ, 14 ธันวาคม 2559 07:45
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready