Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

-------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบโควตาพิเศษและโครงการต่าง ๆ รอบเรียนดีและความสามารถพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ และรอบรับสมัครผ่านระบบ TCAS ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ที่ 1334/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ดังรายละเอียดและเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ
ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2566

--------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 บัดนี้กำหนดการรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขยายเวลารับสมัครออกไปตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ http://reg.pbru.ac.th คลิกที่นี่

Read more...

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...

กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุมธตันติเวชกุล ได้กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกรศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การปรับตัว ส่งเสริมความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาสัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงกำหนดวันรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

--------------------------

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดรายละเอียดการรับรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

-------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบโควตาพิเศษและโครงการต่าง ๆ รอบเรียนดีและความสามารถพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ และรอบรับสมัครผ่านระบบ TCAS ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ที่ 1334/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ดังรายละเอียดและเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (ภาคฤดูร้อน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (ภาคฤดูร้อน)

--------------------------

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (ภาคฤดูร้อน) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (ภาคฤดูร้อน) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...

แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

-----------------------------

เพื่อให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม- คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปตามระเบียบราชการเกิดความโปร่งใส และป้องกันการสูญหาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และหมวด 13 มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 207 - 211 จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการยืม - คืนพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

ดาวน์โหลด

Read more...

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และมีจิตบริการต่อผู้ที่เข้ารับบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          เพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีนโยบายการงดให้  ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งดให้ – งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อ ในการดำเนินงานและทุกเทศกาลสำคัญ เพื่อหลีกเลียงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังเป็นการต่อต้าน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read more...

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดคู่มือ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready