Menu
RSS
A+ A A-

อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

รายการดาวน์โหลด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ศูนย์การศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2566
นักศึกษารหัส 65 ภาคปกติ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 90 ภาคการศึกษาที่ 1/2565
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ประกาศลดค่าเทอม 50% ภาคการศึกษาที่ 1/2564
อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการลงทะเบียน

ข้อมูลทั่วไป

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2564

วิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE)

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ปี 2554
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ปี 2554 ฉบับเพิ่มเติม
- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2554, 2555 และ 2556
- ข้อควรรู้เกี่ยวกับหมวดศึกษาทั่วไป (GE) ปี 2555
- ประกาศ - การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2559
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ปี 2560
- การเลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
- การเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560
การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560
- ประกาศ - มาตรฐานภาษาอังกฤษ 2562
ประกาศ - การจัดรายวิชาในหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 2)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ปี 2562
ประกาศ - แนวปฏิบัติการเทียบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

วิชาพื้นฐาน 4 วิชา (Exit Exam)

การสอบพื้นฐาน 4 วิชา
- ประกาศเทียบเท่าของผลการเรียน วิชาพื้นฐาน 2560
- ประกาศเทียบเท่าของผลการเรียน วิชาพื้นฐาน 2562
ประกาศเทียบเท่าของผลการเรียน วิชาพื้นฐาน 2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศเทียบเท่าของผลการเรียน วิชาพื้นฐาน 2562 (เพิ่มเติม2)

เทียบโอนรายวิชา

การเทียบวิชาเรียนหลักสูตรปี 2549 และหลักสูตรปรับปรุงปี 2557 (คณะวิทยาการจัดการ)
- การเทียบโอนยกเว้นวิชาเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (คณะวิทยาการจัดการ)
- การเทียบโอนยกเว้นวิชาเรียนของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready