Menu
RSS
A+ A A-

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการลงทะเบียน

รายชื่อนักศึกษาภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชา
ดาวน์โหลด
รัฐประศาสนศาสตร์
(การปกครองท้องถิ่น)
รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
วิศวกรรมเครื่องกล
การจัดการ
บัญชี
การแพทย์แผนไทย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready