×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 572

Menu
RSS
A+ A A-
ตารางเรียน/ตารางสอบ

ตารางเรียน/ตารางสอบ (15)

แนวทางการกำกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวทางการกำกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

----------------------------

เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์ในแหล่งฝึกประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการกำกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1/2563

-----------------------------------------

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 375 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 แจ้งกำหนดวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) กำหนดให้วันที่ 4, 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1/2563

-----------------------------------------

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 375 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 แจ้งกำหนดวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) กำหนดให้วันที่ 4, 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันดังกล่าวหยุดครอบคลุมวันที่ 5 และ 6 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

เลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบ ภาคนอกเวลา 3/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3/2561

--------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเข้ารับพระราชทางปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้น ซึ่งในันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอแจ้งกำหนดวันการเรียนกาสอนและการสอบแทน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

เลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบ ภาคปกติ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

--------------------------

ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2562 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนั้น ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับวันการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษาภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และนักศึกษาสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอแจ้งกำหนดวันการเรียนการสอนและการสอบแทน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

เลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบ ภาคนอกเวลา 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

--------------------------

ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น  ซึ่งในวันดักล่าวตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2561  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแจ้งกำหนดวันการเรียนการสอนและการสอบแทน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

แจ้งเลื่อนกำหนดการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการ
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี พ.ศ. 2561 นั้น  ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับวันจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560  เพื่อให้วันจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแจ้งกำหนดวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบแทนวันดังกล่าว
กำหนดวันการเรียนการสอนและการสอบแทน ดังนี้ 

Read more...

แจ้งเลื่อนกำหนดการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดวันซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 - 5 และ 7 มีนาคม 2561 นั้น ซึ่งในวันซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแจ้ง
กำหนดวันการเรียนการสอนและการสอบแทน ดังนี้ 

Read more...

ใบยืนยันและสำรวจผู้สอน ปีการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559

ใบยืนยันและสำรวจผู้สอน ปีการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559

ปีการศึกษาที่ 1/2559  

ปีการศึกษาที่ 2/2559  

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready