Menu
RSS

A+ A A-
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

01 ธันวาคม, 2566

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยรา…

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลั...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Road Show

30 พฤศจิกายน, 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประ…

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ป...

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566

24 พฤศจิกายน, 2566

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีกา…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภ...

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประเภท E-portfolio เรียนดี/ความสามารถพิเศษ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

15 พฤศจิกายน, 2566

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต …

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ขยายระย...

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2567

30 ตุลาคม, 2566

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาส…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready