Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

รายชื่อและห้องสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อและห้องสอบสำหรับนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2562

เพื่อเข้าสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (100 ข้อ), วิชาทักษะวิชาชีพครู (50 ข้อ) สำหรับนักศึกษาสายครู และ PBRU English Placement Test (100 ข้อ)  

ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าห้องสอบ

1.แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
3.อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
4.อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาเพื่อใช้ดูเวลาเท่านั้น นาฬิกาที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ คือ “นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ถ่ายรูปได้”
5.ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียด  รอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด
6.ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที  และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งกรรมการคุมสอบทราบ โดยให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนก่อนถึงเวลาเข้าสอบ

รายชื่อและห้องสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ปีการศึกษา 2562

 

ลงทะเบียน 1/2562 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

--------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2562

-------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นไปเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และเข้าปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ตามวัน และเวลาในกำหนดการแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ผ่านระบบ Exit Exam System

 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ Exit Exam System Online
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน 08.30 – 15.30 น.)
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

 

 

สามารถเข้าไปทดลองสอบวิชาพื้นฐานได้ที่ http://exitexam.pbru.ac.th/

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready