Menu
RSS
A+ A A-

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับรายงานไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการระบาดในรอบใหม่ นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันศุกร์, 09 เมษายน 2564 02:45

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready