Menu
RSS
A+ A A-

ลงทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready