Menu
RSS
A+ A A-

เรียกตัวสำรองลำดับที่ 21-34 รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองลำดับที่ 21-34 รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ
สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

ประกาศ การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

------------------------------------

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาตกค้างได้เลือกเรียนรายวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)เพิ่มเติม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปิดกลุ่มเรียนพิเศษ จำนวน 1 กลุ่มเรียน จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558 - 21 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเวลาราชการ

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อที่แนบ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามห้องสอบ ดังนี้

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่3/2557

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2558

 

 

สมัครได้ที่ http://register2.pbru.ac.th/admis/index.jsp

Read more...

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย (Reprofiling Thai Higher Education)

มองประเทศไทยในอนาคต วางธรรมาภิบาลและระบบจัดการในมหาวิทยาลัย

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready