×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 572

Menu
RSS
A+ A A-

เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียน วิชาหมวดศึกษาทั่วไป(GE) สำหรับบางกลุ่มเรียนที่จำนวนนักศึกษาน้อย

เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียน วิชาหมวดศึกษาทั่วไป(GE) สำหรับบางกลุ่มเรียนที่จำนวนนักศึกษาน้อย ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าไปตรวจสอบตารางเรียนใหม่และพิมพ์ใบลงทะเบียนใหม่เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

Read more...

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

ลงทะเบียน ภาคนอกเวลา 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2557

Read more...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

ประกาศ การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

------------------------------------

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาตกค้างได้เลือกเรียนรายวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)เพิ่มเติม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปิดกลุ่มเรียนพิเศษ จำนวน 1 กลุ่มเรียน จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558 - 21 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเวลาราชการ

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่3/2557

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 2/2557

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2552 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready