Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภทเรียนดี) 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready