Menu
RSS
A+ A A-

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam)
ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวของมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติมนั้น สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 10 ข้อ 43 (43.7) ผู้สำเร็จการศึกษาต้องสอบการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ และตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การสอบและค่าธรรมเนียมในการสอบวิชาพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ข้อ 5 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้นั้น ต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและสอบผ่านวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) อย่างน้อย 3 รายวิชา จากทั้งหมด ๔ รายวิชา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามเกณฑ์ของการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่ยังสอบไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เพื่อประโยชน์ต่อการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและมีโอกาสในการสอบบรรจุหรือสมัครเข้าทำงานได้ตามกำหนดเวลา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการสอบรวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันเสาร์, 09 พฤษภาคม 2563 09:22

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready