Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรสุขภาพและความงาม ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยผู้สมัครลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 26   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หมายเหตุ : 

1. ให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อข้างต้น ให้มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ตามประกาศ (แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา)

2. นำบัตรประชาชน พร้อมด้วย Portfolio รายละเอียดของแฟ้มสะสมงาน ดังนี้

1.หน้าปก
2.ประวัติส่วนตัว
3.ประวัติการศึกษา
4.รางวัลและผลงานที่ได้รับ
5.กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน
6.ผลงานตัวอย่าง
7.ความสามารถพิเศษต่าง ๆ (รูปถ่าย)
8.ภาคผนวก (เกียรติบัตร)

 

​3. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบชำระเงินแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และให้นำหลักฐานการชำระเงินมาในวันสอบสัมภาษณ์ โดยติดต่อคุณเจษฎาภรณ์ พะณะงาม โทรศัพท์ 086-9014249 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

- หลักเกณฑ์การคัดเลือก

คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  

- ตารางสอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- กำหนดการสอบสัมภาษณ์

เวลา  8.00 - 9.00 น.   ลงทะเบียนผู้สมัครสอบ

เวลา  9.00 - 9.30 น.   ทดสอบสุขภาพจิต

เวลา  9.30 - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready