Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก
ประจำปีการศึกษา 2558

เรียกตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 และ ครั้งที่ 41

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ความหมาย
    ตราสัญญาลักษณ์ มีรูปทรงและลักษณะ คล้ายลูกตาลโตนด สอดประสานกันด้วยกิ่งก้านใบ  4 สี คือ     
       สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       สีเหลืองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       สีชมพู    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       สีน้ำเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    โดยมีฐานเป็นเกลียวคลื่นทะเล หมายถึง การสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกันระหว่าง
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
    หมายเลข  ๔๑ หมายถึง ครั้งที่จัดการแข่งกีฬาและทักษะวิชาการครั้งที่ 41

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready