Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 รอบ รับตรงอิสระ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรงอิสระ 2) 
ประจำปีการศึกษา 2563

-------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑฺิต (บธ.บ.) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) รอบรับตรงอิสระ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 2 ตามเอกสารแนบ้ทายหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ขำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวันเวลาที่กำหนด ในเอกสารแนบท้าย หมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

ลงทะเบียน 2/2562 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

--------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศกึษา การลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและทุนผู้ประสพภัยพิบัติและมีจิตอาสา ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (ทุนเรียนดี) และทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร(ทุนผู้ประสพภัยพิบัติและมีจิตอาสา) ประจำปีการศึกษา 2562

----------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร(ทุนเรียนดี) และทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ทุนผู้ประสพภัยพิบัติและมีจิตอาสา) เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายมารายงานตัว และเข้ารับการปฐมนิเทศ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดประกาศ

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
ผ่านระบบ Exit Exam System

 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ Exit Exam System Online
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน 08.30 – 15.30 น.)
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

 

 

สามารถเข้าไปทดลองสอบวิชาพื้นฐานได้ที่ http://exitexam.pbru.ac.th/

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready