คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ข้อมูลหลักสูตร
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา
(ปรับปรุง พ.ศ.2556)

(ปรับปรุง พ.ศ.2561)
หลักสูตรและการสอน 
(ปรับปรุง พ.ศ.2557)
 
(ปรับปรุง พ.ศ.2562)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ปรับปรุง พ.ศ.2555)

(ปรับปรุง พ.ศ.2559)
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ปรับปรุง พ.ศ.2563)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
(ปรับปรุง พ.ศ.2555)

(ปรับปรุง พ.ศ.2559)

(ปรับปรุง พ.ศ.2564)
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การบริหารธุรกิจ
(ปรับปรุง พ.ศ.2555)

(ปรับปรุง พ.ศ.2560)

(ปรับปรุง พ.ศ.2565)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

(ปรับปรุง พ.ศ.2561)