ปรัชญา

ส่งเสริมงานวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการด้วยใจที่เป็นมิตร

 
วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาในทุกมิติ พัฒนาระบบการให้บริการด้านการศึกษาบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

          1. พัฒนางานด้านการบริการการศึกษา การประสานงานทาง วิชาการที่เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา และขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา หลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง

          3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านตำแหน่งทางวิชาการ และด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ที่ทันสมัยตอบสนองต่อคุณลักษณะของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

          4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานระดับสาขาวิชาและระดับคณะ มีการพัฒนางาน  ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ด้วยระบบประกัน คุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล

 

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (บุคลากรมีค่านิยมเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย)

P : ทำงานเชิงรุก (Proactive)
B : สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม (Benefit)
R : สำนึกนำความรับผิดชอบ (Responsibility)
U : กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว (Unity)


อัตลักษณ์

“ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริหารด้วยใจที่เป็นมิตร”

 
เอกลักษณ์
“พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นสากล  ประสานงานเครือข่าย   ขับเคลื่อนบริการด้วยเทคโนโลยี”
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตรงกับความต้องการของชุมชน และมีความเป็นสากล
2. เพื่อให้งานบริการมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้มีระบบการให้บริการงานทะเบียนและงานประมวลผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถนำมาใช้การปฏิบัติงาน
5. เพื่อให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิจัยพัฒนาองค์กร
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
4. การวิจัยเพื่อพัฒนางาน