ประกาศครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รอบที่ 1)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

-------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระตับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้มีการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 ที่ระบบ https://reg.pbru.ac.th ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2567 หากท่านไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ดาวน์โหลดประกาศ