ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

-------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 และได้มีการสอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 และ วันที่ 26 เมษายน 2567 จนเสร็จสิ้น ครบถ้วน แล้วนั้น
ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหรธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบและขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวดำเนินการยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย https://reg.pbru.ac.th ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดประกาศ