ประกาศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

-------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 และได้มีการสอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567, วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จนเสร็จสิ้น ครบถ้วน แล้วนั้น
ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบ และขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวดำเนินการยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย https://reg.pbru.ac.th ในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดประกาศ