ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

---------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัคนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้มีการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2567 ที่ระบบ https://eg.pbru.ac.th ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2567 หากท่านไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิซาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2567 และทางคณะครุศาสตร์จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในบัญชีสำรองมาทดแทนตามลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ