ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567

---------------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และตามประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว นั้น
อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2543 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 และกำหนดการและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา การปฐมนิเทศ และกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ดาวน์โหลดประกาศ