ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  กำหนดการเปิด-ปิดการลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาคของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

--------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา รหัส 65 และ 66 ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ 2565 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จึงกำหนดการจัดการศึกษา ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ