ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

--------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงกำหนดวันและเวลาการชำระเงิน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ