บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก ปทุมธานี โดยสามารถตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2zn1015 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)