ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการเลือกวารสารเพื่อประกอบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

---------------------------

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 ประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 หมวด 9 การสำเร็จการศึกษา ข้อ 44 นั้น จึงกำหนดคุณสมบัติของวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ 1) มีหน่วยงานการศึกษาเป็นเจ้าของวารสาร 2) วารสารต้องอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) ได้แก่ TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 และ 3) วารสารต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประเมินบทความ 3 ท่าน ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังตัวอย่างรายชื่อวารสาร ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ