ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาแก้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ สมัครรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ